Run Chang Wan , Blue Poppy , 90 Caplets

90 Caplets per bottle
Intestinal dryness
Sheng Di Huang (uncooked Radix Rehmanniae) 833.4 mg Huo Ma Ren (Semen Cannabis) 417 mg Tao Ren (Semen Persicae) 249.9 mg Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) 249.9 mg Zhi Qiao (Fructus Aurantii) 249.9 mg Xing Ren (Semen Armeniacae) 249.9 mg

ninety caplets in line with bottle
90 Caplets in line with bottle
Intestinal dryness
Sheng Di Huang (raw Radix Rehmanniae) 833.4 mg Huo Ma Ren (Semen Hashish) 417 mg Tao Ren (Semen Persicae) 249.9 mg Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) 249.9 mg Zhi Qiao (Fructus Aurantii) 249.9 mg Xing Ren (Semen Armeniacae) 249.9 mg
3 Caplets 2 instances an afternoon